چقدردوست دارم...

چقدر دوست دارم دوست داشتنت را.....

دوست داشتن تویی که ممنوع ترینی برای من..!

چقدر دلم هوایت را دارد....

هوای تویی که حق نفس کشیدن

در هوایت را ندارم..!

چقدر آرامش میدهی به من.....

تویی که حق آرامش گرفتن از

وجودت را ندارم..!

چقدر زیبا نوازش میکنی روحم را.....

تویی که حق نوازش روحت را ندارم..!

چقدر خوب است بودنت.....

تویی که حق با تو بودن را ندارم..!

بیادت و برایت نوشتن زیباست...

بخوان و دم نزن

/ 1 نظر / 52 بازدید
شادی

خوندم!!!!!و دم نمیزنم[ناراحت]